شرح وظایف:

  • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
  • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
  • همکاری با مدیران وروسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
  • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
  • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها وخط مشی کلی دانشگاه.
  • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها.
  • دفاع از بودجه پیشنهاد شده درمراجع رسیدگی.
  • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره ها ی سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
  • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
  • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.