معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

معرفی

این معاونت در حقیقت پشتیبانی امور آموزشی و پژوهشی را برعهده دارد و البته به صورت مستقیم -مانند آموزش یا پژوهش قابل مشاهده نیست-اما چنانچه این خدمات قطع شود یاخللی در آن پدید آید باعث رکود در وظایف اصلی دانشگاه یعنی آموزش و پژوهش می گردد.

واحدهای زیر مجموعه شامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت امور مالی، مدیریت امور عمومی ومدیریت بودجه و تشکیلات و تحول اداری می باشد. جهت رفاه کارکنان و اعضای هیات علمی ستاد رفاهی زیر نظر این معاونت انجام وظیفه می نماید. واحد آموزش کارکنان نیز به منظور ارتقا سطح دانش و مهارتهای کارکنان هر ساله برنامه های آموزشی را تنظیم می کند و کارگاههای آموزشی را برگزار می نماید