قابل توجه همکاران غیر هیات علمی

با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان خواهشمند است تا تاریخ 98/12/25 مدارک را به اداره منابع انسانی ارسال نمایید.