قابل توجه متقاضیان بازنشستگی

متقاضیان بازنشستگی
 اعضا محترمی که تقاضای بازنشستگی دارند ، خواهشمند است فرم مربوطه را از لینک آیین نامه ها و فرم ها در سایت معاونت اداری مالی تهیه کرده و تکمیل نمایند و از طریق دانشکده به معاونت محترم اداری مالی و منابع انسانی دانشگاه ارسال نمایند.