قابل توجه اعضای محترم شرکت تعاونی

قابل توجه اعضای محترم شرکت تعاونی که زمین کشاورزی دارند.