بخشنامه های مدیریت منابع انسانی

جهت اطلاع از بخشنامه های اخیر مدیریت منابع انسانی لینک آیین نامه ها و فرم ها را مطالعه نمایید
به منظور اطلاع رسانی و شفاف سازی بیشتر، مدیریت منابع انسانی، بخشنامه ها و مکاتبات مورد استفاده اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی را در لینک آیین نامه و فرم ها  قرار داده است.