آخرین روز ارائه خدمت باجه بیمه مستقر در دانشگاه در سال 98

قابل توجه همکاران محترم در رابطه با بیمه تکمیلی