کارمندان معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
1 Eslamiyat Hakimeh سمت تلفن پست الکترونیکی
1 حکیمه اسلامیت مسئول دفتر 31323003
2 غلامرضا دوستی مدیر امور عمومی 31323040
3 مریم مدیری مدیر اداره منابع انسانی 31323053
4 حسن ایرانمنش مدیر اداره امور مالی 31323020
5 صدیقه میرزایی مدیر دفتر بودجه و تشکیلات 31323057
6 علی رسایی رییس اداره تدارکات 31323060
7 محمود ضیاکمالی مدیر ستاد رفاهی 31323055
8 جواد امیرزاده رییس اداره نقلیه 31322760
9 علیرضا اکبری رییس اداره خدمات 31322591
10 عصمت هاشمی امور مربوط به اعضای محترم هیات علمی 31323049
11 مریم قرائی خضری امور مربوط به اعضای محترم هیات علمی 31323052
12 بهار رستمی امور مربوط به اعضای محترم هیات علمی 31323054
13 فریده خاندانی امور پرسنلی مربوط به اعضای محترم غیر هیات علمی 31323045
14 رضا سلطانی امور پرسنلی مربوط به اعضای محترم غیر هیات علمی 31323051
15 مهدیه شفیعی کارشناس منابع انسانی 31323050
16 مریم قائم پناه کارشناس مدیریت امور عمومی 31323040
17 رضا ایرانمنش امور مربوط به حضور و غیاب اعضای محترم غیر هیات علمی 31323048
18 محمدعلی ثمره صنعتی رییس انبار مرکزی 31323064
19 مطهره گوشکی نژاد کارشناس دفتر بودجه و آموزش کارکنان 31323058
20 بهار رستمی امور مربوط به اعضای محترم بازنشسته هیات علمی و غیر هیات علمی 31323046