مدیریت منابع انسانی

وظایف و اختیارات
 • اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی .
 • نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه .
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های  اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید .
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری .
 • مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت بودجه ، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه .
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه .
 • برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرحها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی .
 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط .
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان .
 • انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط .
 • تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت برحسن اجرای طرحهای مزبور .
 • برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه .
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم .
 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت بودجه ، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه .
 • نظارت بر امور حضور و غیاب ، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیات علمی و غیر هیات‌علمی).
 • مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم .
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه .
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .

 

فایل ها و فرم ها

فرم ارزشیابی شاخص های موثر در ارتقا رتبه شغلی اعضای غیر هیات علمی (فایل WORD)