مدیریت امور مالی

وظایف و اختیارات

 • انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه .
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد .
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه .
 • ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها ( در صورت نیاز ) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .
 • ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .
 • بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی .
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه وواحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه .
 • انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور منابع انسانی.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه .
 • برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .
 • برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه .
 • مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء .
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها .
 • با همکاری مدیریت منابع انسانی پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه .