مدیریت امور عمومی

وظایف و اختیارات

 

  • اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های دانشگاه در زمینه کلیه امور عمومی (تدارکات و سفارشات خارجی ، کارپردازی ، انبارداری ، نظافت ، نقلیه ، فضای سبز ، و ...)
  • تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها ، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای اداری لازم جهت انجام امور عمومی دانشگاه برای ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط، مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأئید.
  • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تأسیسات.
  • برنامه‌ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور عمومی دانشگاه.
  • انجام کلیه اقدامات لازم در زمینه تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه  و   سفارش از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
  • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
  • انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه در زمینه خدمات عمومی با هماهنگی مسئولین ذیربط.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.