فرم ها و آیین نامه ها


 


تعهدنامه فرزندان و نوادگان اناث مستخدمین متوفی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری (فایل PDF)
فرم تسویه حساب کارمندان محترم  دانشگاه (فایل WORD)
فرم تسویه حساب اعضای هئیت علمی محترم دانشگاه (فایل WORD)
 تغییر صندوق بیمه ای کارکنان (فایل PDF)
موارد رفع ابهام قوانین مربوط به ایثارگران (فایل PDF) و (فایل PDF )
نحوه محاسبه بدهی ا یام خلاء در هنگام انتقال حق بیمه مستخدمین دستگاههای اجرایی (فایل PDF)
اختصاص سهمیه استخدامی پیمانی (فایل PDF )
شرایط احراز بازنشستگی (فایل PDF ) و ( فایل PDF )
فرم درخواست بازنشستگی (فایل PDF)

فرم ارزشیابی شاخص های موثر در ارتقا رتبه شغلی اعضای غیر هیات علمی(فایل WOrd)

شیوه نامه انتصاب کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان در پست کارشناس مسئول (فایلPDF)