شرح وظایف


 
-همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.

-رسیدگی به هدفهای اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش‌کارها و روشهای کار در واحدهای‌مختلف.

-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر درخصوص رفع مشکلات موجود.

-​نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی ، مالی و معاملاتی و حقوقی دانشگاه.

-​ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

-اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه.

-شرکت در شوراها ، کمیسیون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و حقوقی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.

-نظارت ، همکاری و اظهار نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط.

-تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه.

-انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط.

-بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح.

-همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.

-نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه.

-انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشگاه.