مدیریت فعلی

نام و نام خانوادگی    علیرضا شکیبایی

مرتبه                      دانشیار

زمان تصدی          از سال 96 تا کنون

تلفن تماس           31323003-034

پست الکترونیک    ashakibaee@yahoo.comمدیران قبلی 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

محمدرضا اسلامی استاد  دکتری  از سال 1393 تا 1396 mrislami@uk.ac.ir