شماره تماس های معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش/واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع 33257162 33257165 ashakibaee@yahoo.com